هر شرکتی در دوره کاری خود یک سری اقدامات قانونی باید انجام دهد تا بتواند به فعالیت حرفه ای خود ادامه دهد در غیر این صورت ممکن است دچار مشکلات مالیاتی شود. مواردی که هر موسسه باید انجام دهد تا متضرر نشود عبارتند از: ارسال لیست ماهانه حقوق و دستمزد و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و اظهارنامه مالیاتی و تهیه و تنظیم گزارشات فصلی معاملات ماده 169. این اقدامات اگر از طرف یک شرکت حسابداری انجام گردد، بسیار بهتر و با دقت فراوان انجام خواهد شد. اقدامات قانونی دیگری هم وجود دارد که در صورت بروز مشکلات مالیاتی انجام می گردد. مانند ثبت اعتراض و دفاع از پرونده ها که در این دسته از اقدامات جای می گیرد که شرکت های دارای اجرا و انجام خدمات و امور مالیاتی آن را به سهولت انجام خواهند داد.

خدمات مالیاتی حساب یارا بشرح ذیل می باشد:

 1. تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال اظهارنامه عملکرد
 2. تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد ماده 86
 3. تهیه، تنظیم و ارسال گزارشات معاملات فصلی
 4. تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده ماده 169
 5. پاسخگویی و دفاع از پرونده مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد سال جاری و سال های گذشته
 6. ثبت اعتراض و تنظیم لایحه دفاعی برای طرح و ارائه به هیئت های کمیسیون مالیاتی کشور و دفاع از پرونده مالیاتی تا اخذ مفاصاحساب
 7. ثبت نام و اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده
 8. پلمب و تحریر دفاتر قانونی طبق آئین نامه ماده 95

در اینجا خلاصه ای از دادرسی مالیاتی را شرح می دهیم زیرا هر موسسه خواسته یا ناخواسته با مشکل مالیاتی برخورد خواهد کرد مخصوصاً موسساتی که از مشاوره شرکت خدمات مالیاتی شرکت های حسابرسی و حسابداری استفاده نمی کنند.

دادرسی شرکت خدمات مالیاتی

هر گونه اختلاف میان مؤدیان مالیاتی در انجام امور و خدمات مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی از یک طرف و مأموران و مراجع مالیاتی از طرف دیگر در خصوص کلیه مسائل مالیاتی از جمله مبلغ مالیات و یا چگونگی وصول آن در مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می گردد. این مراجع عبارتند از:

 1. رییس امور مالیاتی (یا هر مقام مجاز طبق آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م)
 2. هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی، تجدید نظر و هیأت های موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م
 3. شورای عالی مالیاتی
 4. هیأت سه نفری موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م
 5. دیوان عدالت اداری

مراجع حل اختلاف مالیاتی و فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی، عبارتند از:

الف) رییس امور مالیاتی (یا سایر مقامات مجاز مالیاتی)

اولین مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی در حوزه انجام امور و خدمات مالیاتی بین مؤدی و مأموران مالیاتی، رییس امور مالیاتی می باشد. در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وكیل تام الاختیار خود مثلاً یک شرکت به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در این صورت رییس امور مالیاتی مزبور مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ مراجعه مؤدی به موضوع رسیدگی و به یکی از اشکال زیر اتخاذ تصمیم نماید:

الف) در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مؤدی از طرف اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رییس اداره مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
ب) اگر اداره امور مالیاتی دلایل ابرازی مؤدی را موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رییس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می شود.
ج) اگر دلایل ابرازی مؤدی توسط اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص دادهنشود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع نگردد، مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن، پرونده جهت درخواست تعیین وقت از دبیرخانه هیأت های حل اختلاف مالیاتی و انجام امور قانونی بعدی به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می شود.

 1. مودیان مالیاتی که اعتراض خود در حوزه انجام امور و خدمات مالیاتی را از طریق پست سفارشی ارسال می نمایند تاریخ تسلیم اعتراض به پست، تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب می گردد.
 2. در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مؤدی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد، واحد مالیاتی مربوط مکلف است پس از گذشت سی روز نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیأت های حل اختلاف اقدام نماید.
 3. اشخاص مجاز به حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مؤدی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارائه مدارک مربوط )، وكیل مؤدی با ارائه وکالت نامه معتبر، شرکت خدمات مالیاتی و وراث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط.( با ارائه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)
انجام خدمات و امور مالیاتی

انجام خدمات و امور مالیاتی

ب) هیأت های حل اختلاف خدمات مالیاتی

ترکیب اعضای هیأت عبارتست از:

 1. یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
 2. یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته

در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رییس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.
یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی با مجامع  حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید. سازمان امورمالیاتی با توجه به انجام امور و خدمات مالیاتی و نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
نکته: جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

ج) انواع هیأت های حل اختلاف انجام امور و خدمات مالیاتی

شرایط ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف بدوی برای شرکت خدمات مالیاتی
پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق مؤدی با رییس امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مؤدی ظرف ۳۰ روز اعتراض خود را تسلیم نموده باشد، در این صورت مؤدی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده ظرف ۳۰ روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

شرایط ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف تجدید نظر

مطابق ماده ۲۴۷ ق.م.م آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است، مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد. مؤدی در صورت اعتراض نسبت به رای بدوی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن، اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود، معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

هیأت های حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م

مرجع رسیدگی به شکایات شرکت خدمات مالیاتی ناشی از اقدامات اجرایی (ترتیبات توقیف اموال مدیون، فروش و غیره) راجع به انجام خدمات مالیاتی و مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول می باشد و یا در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است.
هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق. م. م می باشد. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.ضمنا در مورد مالیات های غیر مستقیم، هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست، مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م خواهد بود و رأی هیات مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است.
نکته: رسیدگی به شکایت ناشی از عملیات اجرایی و طرح پرونده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مورد بحث مستلزم اخذ سپرده قبل از احاله پرونده به آن هیأت نمی باشد.
نکته: به موجب ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده (۲۱۶) قانون مذکور،درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و بر اساس تبصره 2 ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به مالیات های غیر مستقیم (قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست (اعم از شکلی یا ماهوی) هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می باشد. بنابر این در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر حسب مورد خواهد بود.
چنانچه پرونده مؤدیان موضوع قانون مالیات در حوزه انجام امور و خدمات مالیاتی بر ارزش افزوده قبل از صدور این بخشنامه، در هر یک از هیأت های تبصره ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مطرح و منجر به صدور رأی بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیأت تجدید نظر موضوع تبصره ۲ ماده مذکور نخواهد بود.

شرایط ارجاع پرونده به هیأت های حل اختلاف هم عرض و ترتیب رسیدگی

مطابق ماده ۲۵۷ ق.م.م در مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت از طرف شعب شورای عالی مالیاتی نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف دیگری ارجاع خواهد شد و مرجع مزبور مجددا موضوع اختلاف مالیاتی را با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی میدهد و رأیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازم الاجرا است. حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود.

ابلاغ وقت رسیدگی به مؤدی با رعایت حداقل فاصله زمانی

وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده وی که می تواند شرکت خدمات مالیاتی باشد و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی توسط دبیرخانه هیأت های حل اختلاف مالیاتی به آنها ابلاغ می گردد. (فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ۱۰ روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت امور هیأت حل اختلاف مالیاتی، بدیهی است روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.)

کیفیت آراء صادره

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده، و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

شرایط صدور رأی با قرار رسیدگی

هیأت حل اختلاف مالیاتی در حوزه انجام خدمات مالیاتی پس از ختم رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می نماید، مگر اینکه انشاء رأی مستلزم اقداماتی از جمله رفع نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسناد و مدارک نزد اشخاص ثالث یا رسیدگی کارشناسی به لحاظ کثرت اسناد و مدارک ارائه شده باشد که در این صورت با صدور قرار، پرونده جهت مهیا شدن برای صدور رأی به مجریان قرار تحویل می گردد. مجری یا مجریان قرار مكلف اند نسبت به رسیدگی به پرونده مزبور و اجرای کامل موارد مورد درخواست هیأت اقدام لازم معمول و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهایی گزارش نمایند.

شرکت خدمات مالیاتی

شرکت خدمات مالیاتی

ترتیب مراجعه به شورای عالی مالیاتی

مودی یا اداره امور مالیاتی انجام خدمات مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را در خواست کنند. این شکایت از طریق رییس شورا به یکی از شعب جهت رسیدگی ارجاع می شود. در این صورت شعبه شورا موظف است بدون اینکه وارد ماهیت موضوع شود صرفا پرونده را از جهت رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و با توجه به دلایل قانونی رأی متناسب را مبنی بر نقض رأی مورد شکایت یا رد شکایت مطروحه صادر نماید. در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازم الاجراء است.

راجع به هیأت سه نفری موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م

مطابق ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م در مورد مالیات های قطعی موضوع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم که در ارتباطط با انجام خدمات مالیاتی در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد.

راجع به دیوان عدالت اداری

شکایت از آراء قطعی قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری برابر قانون آن دیوان می باشد.
نکته: برابر بند ۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مؤدی می تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالتنامه احصاء شود. ضمنا برابر تبصره ۲ بند یاد شده حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ ق.م.م چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیأت طبق ماده مذکور از سوی مؤدی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیأت شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیأت کنترل گردد.
نکته: برابر بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی اشخاص مجاز به حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از : شخص مؤدی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وكیل مؤدی، شرکت انجام خدمات مالیاتی با ارائه وکالت نامه رسمی، وراث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تائید واحد مالیاتی مربوط . (با ارائه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)
نکته: برابر بند ۱۰ دستورالعمل دادرسی مالیاتی کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت با آمادگی خدمت و اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدی در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند.
نکته: برابر بند ۱۱ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی در موارد زیر باید از رسیدگی خودداری نمایند. همچنین مؤدی یا نماینده اداره امور مالیاتی نیز، می تواند رد عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را درخواست نماید:

الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی
ب) عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی، قیم یا مخدوم مؤدی باشند و یا مؤدی مباشر یا متکفل أمورعضو هیأت یا همسر او باشد.
ج) عضو هیأت با همسر یا فرزند او، وارث مؤدی باشد.
د) عضو هیأت – پیش تر – در موضوع اعتراض مؤدی به عنوان عضو یا کارشناس یا گواه یا مأمور مالیاتی اظهار نظر کرده باشد.
ه) بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی و مؤدی و با همسر یا فرزند آن ها دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا پیش تر مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم دو سال نگذشته باشد.
و) وجود رابطه شراکت بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی و چنانچه، مؤدی شخص حقوقی باشد؛ سهامدار، نماینده، یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرس قانونی بودن اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی مانع از رسیدگی آنها خواهد بود.
ز) عضو هیأت یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه یا مورد رسیدگی باشند.

در موارد یاد شده، عضو هیأت با صدور قرار خودداری از رسیدگی، با ذکر جهت قانونی آن، از امر هیأت های حل اختلاف مالیاتی ذیربط درخواست می نماید تا عضو دیگری را که از موارد خودداری  رسیدگی به دور باشد برای رسیدگی معرفی نماید. چنانچه، به هر دلیل قانونی امکان تعیین اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی میسر نباشد، پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین هیات حل اختلاف مالیاتی شهر یا محلی که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع شود.
در آخر با بررسی و مطالعه قانون های گفته شده در بالا می توانیم به مشتریان خود این اطمینان را بدهیم که با داشتن چنین اطلاعاتی هرگز دچار مشکل مالیاتی نخواهید شد لذا با اطمینان کامل بحث مالیاتی خود را به شرکت خدمات مالیاتی حساب یارا بسپارید تا با توجه به نوع درخواست شما حسابداران و حسابرسان خبره ما بتوانند خدمت رسانی داشته باشند.

برای واگذاری کلیه خدمات مالیاتی شرکت خود، با ما تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است