خدمات حسابداری چیست و دلایل اهمیت موضوع حسابداری

اگرچه در ادبیات حسابداری، از عنوان “علم ملال آور” استفاده نشده است اما بطور مکرر خدمات حسابداری به عنوان دانشی خشک، سرد و بسیار تحلیلی مورد اشاره قرار گرفته که پاسخ های آن بسیار دقیق و درست یا نادرست است. بدیهی است که دیدگاه بالا با حقیقت فاصله بسیار زیادی دارد. مثلا فرض کنید در واحد انتفاعی که از جمیع جهات مشابه اند، ارزشیابی موجودی ها و بهای تمام شده کالای فروش رفته خود را با روش های متفاوت انجام دهند. بدیهی است که ارزش های بدست آمده در روش های مثلا فایفو یا لایفو کاملاً متفاوت اما هر دو در جای خود صحیح می باشند.
به کار گیری روش های مختلف در حسابداری، آثاری واقعی بر محاسبه سود و سایر پدیده های اقتصادی به شرح زیر دارد:
1. اثر بر مبلغ بدهی مالیاتی واحد انتفاعی
2. اثر بر ارزیابی عملکرد مدیریت که به نوبه خود بر حقوق و مزایای مدیران تأثیر می گذارد
3. اثر بر سود سهام قابل توزیع و قیمت سهام واحد انتفاعی در بورس اوراق بهادار
4. اثر بر اعتبار واحد انتفاعی و به تبع آن تأثیر بر هزینه تأمین مالی

با توجه به این که ارقام حسابداری، نتایج اجتماعی با اهمیتی را در بر دارد، می توان این سؤال را مطرح کرد که چرا حسابداری نمی تواند واقعیتهای اقتصادی را در تمامی موارد به دقت اندازه گیری کند. در پاسخ به این سؤال می توان گفت که از مفهوم واقعیت های اقتصادی برداشت های متفاوتی وجود دارد. بنابراین یک شرکت حسابداری با داشتن کادری مجرب نمی تواند باز هم در تمامی موارد واقعیت های اقتصادی را اندازه گیری کند. برای مثال، ممکن است گفته شود که از یک سو، ارزش یک قلم دارایی مساوی مبلغی است که برای تحصیل آن در بازاری که معمولا این نوع دارایی مبادله می شود، پرداخت می گردد. اما از سوی دیگر، امکان دارد برخی دیگر نیز بر این باور باشند که ارزش دارایی مورد بحث مساوی مبلغی است که از فروش آن بدست می آید. بدیهی است که دو ارزش مذکور در بالا یکسان نیستند. ارزش اول، ارزش جایگزینی یا ارزش ورودی و ارزش دوم ارزش خالص بازیافتنی یا ارزش خروجی نامیده می شود. در شرایط متعارف، معمولا ارزش های خروجی کمتر از ارزش های ورودی است زیرا واحد انتفاعی فروشنده دارایی ، در مقایسه با واحدی که منظماً دارایی مورد بحث را به بازار عرضه می کند، دسترسی کمتری به مشتریان بالقوه دارد.
مبحثی که در بالا و در ارتباط با انتخاب ارزش های مختلف حسابداری مطرح شد، در قلمرو خدمات حسابداری است. قبل از ارائه تعریفی جامع از خدمات حسابداری، بهتر است ابتدا اصطلاح تئوری تعریف شود. تئوری در فرهنگ لغات به شرح زیر تعریف شده است.

“بیان سیستماتیک اصول و تبين روابط آشکار یا مبانی برخی از پدیده های مشخص که مشاهده و تا حدودی تأیید شده است”

هدف تئوری، بیان و پیش بینی است. در نتیجه، یکی از هدف های اصلی تئوری یک علم، داشتن مجموعه دانشی است که به خوبی تعریف، به نحوی سیستماتیک گردآوری، سازماندهی، و به حد کافی تأیید شده باشد تا چارچوب مناسبی را برای عملیات آتی فراهم کند.
تئوری ها ممکن است دستوری یا مثبت (توصیفی) تلقی شوند. تئوری دستوری، آن چه را که باید باشد بیان می کند در حالی که تئوری مثبت، آن چه را که هست بیان می نماید. در شرایط ایده آل، قاعدتا چنین تمایزی نباید وجود داشته باشد زیرا یک تئوری کامل و توسعه یافته، آن چه را که باید باشد و آن چه را که هست تواماً در بر می گیرد.
هدف از خدمات حسابداری فراهم کردن مجموعه ای از اصول و روابطی است که عملیات مشاهده شده را با بهترین روش ممکن ثبت و ارائه نماید. به بیان دیگر، خدمات حسابداری باید بتواند دلایل انتخاب مبانی و روش های مختلف حسابداری را توسط واحدهای انتفاعی بیان و ویژگی های واحدهایی را که از میان روش های پذیرفته شده حسابداری، روش خاصی را انتخاب می کنند پیش بینی نماید. ضمنا ، خدمات حسابداری باید از طریق تحقیقات حسابداری، آزمون و تأیید شود.
خدمات حسابداری مجموعه ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول و مفاهیم و نحوه استنتاج آنها است که زیر بنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط و همچنین شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می دهد.
در مورد این که فرضیات مبنا، تعاریف، اصول و مفاهیم خدمات حسابداری چه باید باشد، بحث و استدلال زیادی در گذشته وجود داشته است و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین، دستیابی به یک تئوری حسابداری منسجم و نهایی در آینده قابل پیش بینی بعید به نظر می رسد. بحث، استدلال و استنتاج در مورد آن ادامه خواهد یافت و هنگام رخداد پدیده های جدید، این بحثها تشدید نیز خواهد شد.
با توجه به تعریف نسبتا مبسوط خدمات حسابداری، تهیه چارچوب نظری که راهنمای تدوین قواعد و استانداردهای حسابداری قرار میگیرد، نیز در قلمرو خدمات حسابداری است. تجزیه و تحلیل قواعد حسابداری به منظور سنجش هم آهنگی آنها با چارچوب نظری حسابداری با سایر اصول راهنما نیز در حیطه خدمات حسابداری قرار می گیرد. از دیدگاه عملی نیز می توان اظهار داشت که خدمات حسابداری به بهبود حسابداری و مطلوبیت ارائه صورت های مالی کمک میکند اگرچه ممکن است میان مدیران، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع از لحاظ مفهوم بهبود صورت های مالی، به دلیل تفاوت علایق، تعارض هایی وجود داشته باشد.
بر اساس موارد ذکر شده بالا، می توان گفت که خدمات حسابداری همواره می تواند در زمینه های زیر بطور مؤثر یاری دهنده باشد.
1. درک بهتر نحوه تدوین قواعد حسابداری در چارچوب ساختار حسابداری مالی
2. فراهم کردن زمینه بهبود در فرایند تدوین استانداردهای جدید
3. یکپارچه کردن استانداردهای حسابداری در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

علاوه بر چارچوب نظری و نحوه تدوین استانداردهای حسابداری، خدمات حسابداری شامل مفاهیم مربوط نظیر تحقق درآمد فروش و عینیت، مدل های ارزش یابی و فرضیه های قابل آزمون می باشد.
فرضیه های قابل آزمون نیز بر روش های رسمی تحقیق و تحلیل همانند روش های بکار گرفته شده در علم اقتصاد و سایر علوم اجتماعی مبتنی است که از دانش هایی نظیر فلسفه، ریاضیات و آمار کمک می گیرد. تدوین خدمات حسابداری در سال های اخیر با نوآوری هایی همراه بوده است که به محققین اجازه می دهد که با تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری، پدیده های مرتبط با حسابداری را بیان یا پیش بینی کنند. مثلا، چگونه استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، این اطلاعات را بکار می گیرند یا چگونه تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری، از میان روش های پذیرفته شده حسابداری، روشی را انتخاب می کنند، نمونه بارز پرسش هایی است که می توان به کمک خدمات حسابداری پاسخ داد.

ارتباط بین سرویس های حسابداری و فرایند تدوین استانداردهای حسابداری

ارتباط بین خدمات حسابداری و فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری باید در چارچوب گسترده تری مورد بررسی قرار گیرد. سیاست گذاری حسابداری که غالبا توسط نهادها و انجمن های حرفه ای حسابداری به عمل می آید معمولا تحت تأثیر عوامل زیر قرار دارد:
• خدمات حسابداری
• شرایط سیاسی
• وضعیت اقتصادی

اما لازم است توجه شود که عوامل ذکر شده در بالا به طور کامل از یکدیگر استقلال ندارند. مثلا، وضعیت اقتصادی می تواند بر خدمات حسابداری و همچنین شرایط سیاسی تأثیر بگذارد. علاوه بر این، شرایط سیاسی نیز می تواند بر خدمات حسابداری مؤثر واقع شود.
وظیفه سیاست گذاری حسابداری که با عنوان تدوین استانداردها مورد اشاره قرار می گیرد توسط نهاد های مسئول انجام و نتایج آن به صورت بیانیه های رسمی منتشر می شود. همان طور که در بالا گفته شد، عوامل سه گانه وضعیت اقتصادی، شرایط سیاسی و خدمات حسابداری، نهاده های فرایند سیاست گذاری حسابداری محسوب می گردند.
مثلا در دوره هایی که تورم قابل ملاحظه است، فشار برای تدوین استانداردهایی که افشای آثار تغییر سطح قیمت ها را الزامی کند افزایش می یابد. این مثال که در برخی از کشورها عملا مصداق داشته است، نمونه ای از تأثیر وضعیت اقتصادی بر فرایند سیاست گذاری حسابداری به شمار می آید.
شرایط سیاسی به رفتار و واکنش های اشخاص و گروه هایی اشاره دارد که به نحوی تحت تأثیر نتایج فرایند سیاست گذاری حسابداری ، یعنی استانداردها و قواعد حسابداری، قرار می گیرند. در این طبقه، حسابرسان که مسئولیت ارزیابی چگونگی اجرای استانداردها را به عهده دارند، تهیه کنندگان صورت های مالی، سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و جامعه قرار دارند. هر یک از این گروه ها نیز توسط انجمن ها با نهادهای حرفه ای و قانونی نمایندگی می شوند. علاوه بر این، رفتار مدیریت واحدهای انتفاعی عمده و اطاق های بازرگانی نیز جزیی از شرایط سیاسی مؤثر بر فرایند سیاست گذاری حسابداری محسوب می گردند. خدمات حسابداری نیز از طریق فرایند تحقیقات حسابداری توسعه و بهبود می یابد.
استانداردها و بیانیه های منتشر شده توسط سازمان های سیاست گذاری حسابداری، توسط مسئولین مربوط تفسیر و در سطح سازمان های اجرایی به مرحله عمل در می آید. بنابراین، استانداردهای های فرایند سیاست گذاری حسابداری (استانداردهای حسابداری) در سطح اجرا بکار گرفته میشوند.
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری نیز عبارتند از سهامداران فعلی و آتی، اعتبار دهندگان، برخی از نهادهای دولتی و جامعه. یادآوری این نکته حایز اهمیت است که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی نه تنها در تصمیم گیری های خود از صورت ها و گزارش های مالی استفاده می کنند بلکه تحت تأثیر فرایند سیاست گذاری حسابداری و نحوه اجرای نتایج آن نیز قرار می گیرند. اگرچه تأثیر عوامل سه گانه وضعیت اقتصادی، شرایط سیاسی و خدمات حسابداری بر فرایند سیاست گذاری حسابداری حایز اهمیت است اما تأکید اصلی بر ارتباط خدمات حسابداری با فرایند سیاست گذاری حسابداری (تدوین استانداردهای حسابداری) است.
از دیدگاه عملی، مقصد خدمات حسابداری ارتباط بین تئوری حسابداری و فرایند تدوین استانداردهای حسابداری را نشان میدهد که خدمات حسابداری یکی از سه عامل مؤثر بر فرایند تدوین استانداردها است. دو عامل مؤثر دیگر نیز عبارتند از شرایط سیاسی و وضعیت اقتصادی. اما عوامل سه گانه بالا از یکدیگر مستقل نیستند و ارتباطات پیچیده ای میان آنها وجود دارد. خدمات حسابداری در نهایت، به نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان توجه دارد.
با توجه به تعریف بسیار جامع از خدمات حسابداری اکنون می توانیم خدمات حسابداری را بصورت ریز و در چندین مورد بیان کنیم تا در صورت نیاز هر کدام از موارد زیر بتوانیم خدمات حسابداری لازم را دریافت نماییم.

“خدمات حسابداری به بیان ساده تر به معنی:
اموری می باشد که یک شرکت حسابداری با کمک جمعی از فارغ التحصیلان رشته حسابداری و متخصصان این امر اقدام به انجام فعالیت هایی می کند که در حوزه خدمات حسابداری قرار می گیرد.”

خدمات حسابداری شامل چه کسانی می شود؟

تمامی شرکت های مسئولیت محدود، سهامی خاص و سهامی عام و همچنین خدمات حسابداری شرکت های تعاونی و کارخانجات و موسسات که همگی می توانند از خدمات حسابداری استفاده نمایند.
شرکت های امروزی با توجه به حجم بالای کار و نداشتن نیرویی متخصص در امر حسابداری می توانند با انتخاب یک شرکت حسابداری موفق تمامی امور حسابداری و مالی خود را به آنها بسپارند و در هزینه های تامین نیروی انسانی خود صرفه جویی نمایند. گاهی ممکن است موسسه ای نتواند بخشی از محوطه کاری خود را در اختیار حسابداری قرار دهد بنابراین ساده ترین کار ممکن برای انجام امور حسابداری خود برون سپاری اسناد و مدارک می باشد تا شرکت خدمات حسابداری با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف کارفرما خدمات حسابداری مورد نیاز آن مجموعه را برطرف نماید.

انواع خدمات حسابداری

انجام کلیه امورمالی و حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی
1. امور مالی: نظارت بر عملیات مالی سازمان و وظیفه کنترل و تهیه اطلاعات مالی جهت ارائه به مدیران و سرمایه گذاران
2. حسابداری: جمع آوری و ثبت اطلاعات روزانه در یک سیستم مکانیزه بصورت کاملا حرفه ای
3. خدمات حسابداری استقرار سیستم های مالی و مدیریت

در این نوع خدمات، شرکت حسابداری می تواند با استقرار و طراحی یک سیستم حسابداری مطابق با نیازهای موسسه را پیاده سازی نماید و یا ارتقای سیستم مالی آن مجموعه و آموزش تمامی مراحل کاری با سیستم جدید را نیز بعهده بگیرد. سیستم بهای تمام شده یکی از خدمات حسابداری شرکت های حسابداری می باشد که با راه اندازی این سیستم میتوانید در کوتاه ترین زمان ممکن گزارش قیمت تمام شده را در اختیار داشته باشید.

انجام خدمات حسابداری

انجام خدمات حسابداری

طراحی کدینگ حسابداری

در طراحی کدینگ حسابداری که یکی از خدمات حسابداری می باشد حسابدار، باید کدینگ را در 4 سطح تعریف نماید.
1. گروه حساب ها: بر پایه گروه اصلی ترازنامه و سود و زیان صراحی می گردد. که می توان در این سطح از کد های یک رقمی یا دو رقمی استفاده نمود که بطور کلی شامل دارایی جاری، دارایی غیر جاری، بدهی جاری، بدهی غیر جاری، درآمد،هزینه، حقوق صاحبان سرمایه، قیمت تمام شده کالای فروش رفته
2. حساب های کل: در این سطح هر گروه حساب بسته به نیاز موسسه و فعالیت خود آن را در سرفصل های صورت های مالی به نام سطح حساب کل تقسیم می کند. حساب کل را می توان از اعداد 1 تا 3 رقمی استفاده نمود.
3. حساب معین: در این سطح نیز حساب های کل موسسه به سطح کوچکتری تقسیم میشود که برای کد بندی می توان از3 تا 6 رقم استفاده نمود.
4. حساب های تفصیلی: در این سطح نیز می توان حساب های معین موسسه را به حساب های کوچکتری با نام تفصیلی تقسیم نمود که برای کد بندی آن را می توان از 6 تا 9 رقم استفاده نمود.

حساب یارا می تواند با توجه به نیاز موسسه شما کدینگ مورد نظر را در اختیار شما قرار دهد.
خدمات حسابداری ثبت اسناد و تهیه صورت های مالی از روی اسناد ناقص و اصلاحات حسابداری
اسناد ناقص همیشه می تواند برای تمامی موسسات مشکل ساز شود زیرا نبود وقت و زمان کافی و عدم داشتن اطلاعات حسابداری، مشکلات عدیده ای برای آن موسسه ایجاد نماید. اما یک شرکت خدمات حسابداری می تواند با راهکارهای سریع موانع را از سر راه بردارد.

خدمات حسابداری سازمان دهی و بروز رسانی حساب های معوق

حساب های معوق خود مشکلی برای داشتن سند افتتاحیه صحیح برای سال مالی جدید موسسات را در پی دارد. بنابراین یک شرکت دارای خدمات حسابداری می تواند با ثبت حساب های معوق شما را برای سال مالی جدید و گزارش گیری صحیح یاری کند.

خدمات حسابداری طراحی و راه اندازی سیستم انبار و قیمت تمام شده ارائه کدینگ جامع

موجودی مواد، بخش قابل توجهی از نیاز به سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولیدی را تشکیل می دهد. این واقعیت باعث شده است مدیریت مواد به یکی از مسایل عمده که نیازمند بذل توجه دائمی و مستمر مدیریت به ویژه مدیریت سطح بالای تمامی واحدهای انتفاعی، را دارد تبدیل شود. در حال حاضر بحث پیرامون مدیریت مواد به دلایل گوناگون، از جمله شرایط و احوال کنونی اقتصادی، بسیار حادتر شده است.
مواد به چیزی اطلاق می شود که در فرایند تولید به کالای ساخته شده تبدیل می گردد. هزینه مواد می تواند، بر حسب مورد، به عنوان هزینه مستقیم یا غیرمستقیم طبقه بندی شود. این طبقه بندی عموما مبتنی بر رابطه بین مواد و محصول ساخته شده یا مبتنی بر اندازه اهمیت ارزش مواد مصرفی در تولید است.
حسابداری مواد در شرکتهای تولیدی عموما با دو فعالیت یا وظیفه مجزا سر و کار دارد. یکی خرید یا تحصیل مواد و دیگری، نگهداری و مصرف مواد است. وظیفه اول شامل درخواست خرید مواد، سفارش مواد و گزارش دریافت مواد است و وظیفه دوم، با مدارک نگهداری و درخواست مواد برای مصرف سر و کار دارد. هزینه هایی که صرف تحصیل و تهیه مواد می شود، نظیر بهای خرید مواد، هزینه حمل، گمرکی و بیمه مواد جزء هزینه یا بهای تمام شده مواد تحصیل شده محسوب می گردد. اما هزینه هایی که پس از تحصیل و استقرار مواد در انبار صرف حفظ و نگهداری مواد می شود، نظیر هزینه های انبارداری و جابجایی در کارخانه جزء هزینه های سربار ساخت منظور می گردد. نظر به این که هزینه های نگهداری و جابجایی مواد ممکن است قابل ملاحظه باشد، برنامه ریزی و ترتیبات دقیق انبارها، می تواند به صرفه جویی های عمده در هزینه ها منجر شود. طراحی سیستم انبار بسیار کار حساس و شاهرگ هر شرکت و یا موسسه ای می باشد. قیمت تمام شده در یک شرکت باید طوری تهیه و تنظیم گردد که مدیران بتوانند بهترین تصمیمم را برای تولید هر محصول و یا تولید نکردن محصول را بگیرند. کدینگ جامع می تواند به مدیران این امکان را بدهد که با یک گزارش بتوانند قیمت تمام شده محصولات خود را ببینند.

خدمات حسابداری انبارگردانی میان دوره ای و پایان دوره
انبار گردانی در هر شرکتی متفاوت میباشد گاهی مدیران تصمیمم می گیرند انبار گردانی پایان هر ماه انجام گیرد و یا پایان هرسال مالی انجام گردد.

خدمات حسابداری تهیه گزارشات کالا و بهای تمام شده
گزارشاتی که بتوان تهیه کالا ها و بهای تمام شده کالاها را بصورت کاملا شفاف در اختیار مدیران قرار دهد توسط مدیران و کارمندان شرکت حساب یارا با بهترین روش ارائه می شود.

خدمات حسابداری بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی
یک شرکت حسابداری می تواند با بستن حساب های پایان سال بصورتی که بتوان گزارش جامع سود و زیان و ترازنامه درست از آن گرفت را با توجه به سیستم کاری هر موسسه را بصورت کاملاً حرفه ای انجام دهد.

خدمات حسابداری ارائه گزارش های محاسباتی و مالی
گزارشات حسابداری می تواند بیان گر موقعیت مالی هر موسسه باشد.بنابراین اگر موسسه ای نتواند ثبت اسناد و مدارک را بصورت درست انجام دهد گزارشات آن موسسه نمی تواند جوابگوی سوالات مالی مدیران باشد.شرکت خدمات حسابداری می تواند محاسبات را بصورت کاملاً درست ثبت و گزارشات محاسباتی و مالی را به مدیران موسسه ارائه نماید.

خدمات حسابداری تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده
در سالهای اخیر ارسال اظهارنامه بصورت اینترنتی انجام میگردد بنابراین یک موسسه باید یک اظهارنامه خام را از پایگاه اینترنتی اداره مالیات دانلود و با توجه به اطلاعات خواسته شده آنرا پر نماید.

پیش از ارسال اظهارنامه مالیاتی برای مالیات عملکرد و ارزش افزوده باید مراحل زیر انجام گردد.
1. پیش ثبت نام شماره اقتصادی و دریافت کد رهگیری
2. تاییده اطلاعات پیش ثبت نام و دریافت پاکت نامه حاوی اطلاعات کاربری
3. ثبت نام شماره اقتصادی
4. تاییده اطلاعات ثبت نام
بعد از انجام مراحل ثبت نام مراحل زیر انجام میگردد.
1. دریافت و تکمیل اظهارنامه الکترونیک
2. ارسال اظهارنامه و دریافت کد رهگیری و دریافت پرینت اظهارنامه مالیاتی
3. پرداخت قبوض پرداختی مالیات بصورت اینترنتی
4. تمدید گواهی ارزش افزوده در پایگاه اینترنتی اداره مالیات بر ارزش افزوده
5. ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر 3 ماه
6. ارسال گزارشات فصلی ماده 169 هر 3 ماه
7. پرداخت قبوض مالیات ماده 169 بصورت اینترنتی و ثبت کد رهگیری در سیستم اینترنتی اداره مالیات بر ارزش افزوده

خدمات حسابداری تنظیم دفاتر قانونی
از جمله خدمات موسسات حسابداری نحوه تنظیم دفاتر قانونی می باشد که توسط افراد خبره و توانا انجام می گردد. شرکت های تجاری باید پیش از پایان هر سال مالی نسبت به پملب دفاتر قانونی خود (دفتر کل /دفتر روزنامه)برای سال آینده اقدام نماید.
خدمات حسابداری تهیه گزارشات جامع بودجه جهت ارائه به هیات مدیره و گزارشات توجیحی جهت اخذ تسهیلات (در سیستم کامفار) برای ارائه به بانک

خدمات حسابداری اعزام و استقرار نیروی حسابداری تحت نظارت مدیر مالی
حساب یارا با سابقه ۱۵ ساله خود می تواند مدیران مالی و حسابداران خبره جهت همکاری با شرکت ها اعزام دارد.
خدمات حسابداری انجام خدمات داوری (اصلاح حساب بین شرکت و مشتریان)
شرکت ها گاهی در صورت حساب مشتریان خود دچار مشکلاتی می شوند که شرکت حساب یارا با تجریه های فراوان خود می تواند هر چه تواناتر در حل مشکل و مرتفع نمودن آن خدمات متناسبی را ارائه دهد.

خدمات حسابداری انجام کار در شهرستان ها
حساب یارا در تجربه های فراوانی که در طول مدت کاری خود داشته توانسته است در کوتاه ترین زمان ممکن در تمامی شهرستان های سطح کشور حضور داشته و انواع خدمات مالی و حسابداری را ارائه دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و واگذاری کلیه خدمات حسابداری شرکت خود، همین حالا با ما تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است