اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎتی در ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻫﺪاف ﻋﻤﺪه اﺟﺘﻤﺎعی- اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻮدﺟﻪ ای دوﻟـﺖ ﺑـﺮ ﻛﺴـی ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ. اﻣﺎ ﺷﻴﻮه ﺟﻤﻊآوری آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎتی ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺑﺎ ﺻـﺮف ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﺧـﻮد را اﻇﻬـﺎرﻛﺮده و آﻧـﺮا ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ثبت اظهارنامه مالیاتی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴکی ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴکی از ﻧﻮع “دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان” اﺳـﺖ، در دوران اﺑﺘﺪایی ﺧﻮد مشکلاتی داشته است. اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴکی ﺑﺮای آﻧﻜﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی واﻗﻌـی اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﻣﻮانعی روﺑﺮو بوده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـی ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴکی در اﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی علمی راﻳﺞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﭘﺬﻳﺮش و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاملی ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ الکترونیکی ﺟﺪﻳﺪ دوﻟﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎیی می کنیم.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ مالیاتی الکترونیکی در اﻳﺮان در دوران اﺑﺘﺪایی ﺧﻮد ﻗﺮار دارد، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ می رﺳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼتی روﺑﺮو اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳـی ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـوﺛﺮ ﺑـﺮ ﭘﺬﻳﺮش ثبت اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧﺎﺻـی در اﻳـﻦ ﺟﻬـﺖ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﺪ. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درك ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘـﺬﻳﺮش ثبت اظهارنامه مالیاتی ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان، ﻣﻘﺎﻣﺎت دولتی و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان دارد. در ﻛﺸـﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﻮانعی از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ-ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎتی ﻃﺮاحی ﺷﺪه و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻧﺎﻛﺎفی ﻛﺎرﺑﺮان روﺑﺮو اﺳﺖ. در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ذﻛﺮ ﺷـﺪه، ﻣﺸـﻜﻼتی از ﻗﺒﻴـﻞ ﻛﻤﺒـﻮد زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی ﻣﻠـی،ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎنی و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ دوﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦآوری ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎلی ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮعی از ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت میﮔﻴﺮد، ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ یکی از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨـﺪه اﻧﺘﺸـﺎر ﻧـﻮآوری از ﺟﻤﻠـﻪ اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ.
در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت الکترونیکی در اﻳﺮان ﻧﻴـﺰ  در ﺳﺎل 1389 اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم درﺧﺼﻮص ﺳﻴﺴﺘﻢ ثبت اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در   ﺑﺨـﺶ اﺷـﺨﺎص ﺣﻘـﻮقی،ﻣﺸﺎﻏﻞ و وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرمالیاتی ﻛﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از وزارت اﻗﺘﺼﺎد و دارایی و ﻧﻬﺎد ﻣﺴـﺌﻮل ﺟﻤـﻊ  آوری ﻣﺎﻟﻴـﺎت از ﻃﺮﻳـﻖ ادارات اﻣﻮر مالیاتی اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در بالا ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در ﺳﺎل 1389 ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪ. ولی ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎلی ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﺸﺎﻫﺪه می ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ مراﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری در آن ﺣﺬف ﻧﺸﺪه بود، ﺑﻠﻜﻪ وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣﻮردﻧﻴـﺎز  بوده اﺳـﺖ و ﻣﺆدی ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت الکترونیکی، آﻧﺮا ﭼـﺎپ  و اﻣﻀـﺎ ء ﻧﻤـﻮده و  ﺳـﭙﺲ آن را ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺛﺒﺖ در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰ مالیاتی ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در اداره اﻣـﻮر مالیاتی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧـﻮد ﺗﺤﻮﻳﻞ می نمود. درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دستی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮداﺧﺖ می کرد. اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﺎ ﻣﻮانعی روﺑﺮو ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛـﻪ در سال 1389، ﻋﻠـی رﻏﻢ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻛﺎفی ﻧﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎنی، ﺗﻨﻬﺎ تعداد کمی از ﻣﺆدﻳﺎن مالیاتی هر اﺳـﺘﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی اﻳﺪه آل و ﻣﺰاﻳﺎی آن

در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﻳﻦ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟـﺖ، ﺗﻜﻤﻴـﻞ و ثبت اظهارنامه مالیاتی ﺑـﻪ ﺻـﻮرت الکترونیکی یکی از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎتی اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد. در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘـی ﺑـﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﻳﻦ، ﻣﻘﺎﻣﺎت مالیاتی ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋـﺎت  ﭘﻴﺸـﺮو ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی زﻳـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای از ﻣﺎﻟﻴـﺎت الکترونیکی اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻇﻬﺎر و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت الکترونیکی دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ اﮔﺮ از آن ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه درستی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮیی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجهی در زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ اﻳـﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮیی هزینه در همان سال 1389، در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺳـﺎﻻﻧﻪ 90 ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻳـﻮرو، در ﺳـﻮﺋﺪ 2.7 ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻳـﻮرو، در اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه 110ﻣﻴﻠﻴــﻮن ﻳــﻮرو، و ﻛﺎﻧــﺎدا 8.5 ﻣﻴﻠﻴــﻮن ﻳــﻮرو بوده است.
در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪه آل، ﻣﺆدﻳﺎن مالیاتی ﺑﺪون ﺣﻀﻮر در واﺣﺪ مالیاتی می ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ درآﻣـﺪ و داراﻳی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت الکترونیکی اﻇﻬﺎر ﻛﺮده و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ و ﻳﺎ واﺣﺪ مالیاتی، ﺑﺪهی مالیاتی ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ثبت اظهارنامه مالیاتی

ثبت اظهارنامه مالیاتی

ﺑﺮرسی ﻓﺮآﻳﻨﺪ اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در اﻳﺮان

ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ مالیاتی الکترونیکی درﺗﻴﺮ ﻣﺎه 1389 ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪ.
در آن زمان و ﺑﺎ ﺑﺮرسی ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاملی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣیرسید ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﺑﺎ ﻣﻮانعی ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﻨﺪ، ﻋﺒﺎرت بودند از:
– ﺣﺬف ﻧﺸﺪن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ اداره مالیاتی ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ اﺻـلی آن ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از اﻣﻀـﺎء دﻳﺠﻴﺘﺎل بوده اﺳﺖ؛
– ﺣذف ﻧﺸﺪن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻلی آن ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮداﺧﺖ الکترونیکی بوده است؛
– ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮداﺧﺖ الکترونیکی ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻلی آن ﻋﺪم دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ مالیاتی ﺳـﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻣﺆدﻳﺎن مالیاتی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎتی ﻣﺮﻛﺰی ﺳﺎزﻣﺎن مالیاتی و ﺑﺎﻧـﻚ اﻃﻼﻋﺎتی ﻣﺤلی ادارات مالیاتی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ بوده اﺳﺖ؛
– ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرسی ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آن، ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ میﺧﻮرد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
– ﺗﻮاﻧﺎیی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳـﺮور ﻣﺮﻛـﺰی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺖ ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻛـﺪ رﻫﮕﻴـﺮی ﺑـﻪ وﻳﮋه در ﺳـﺎﻋﺎت ﺷﻠﻮغی؛
– ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪهﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی؛
– ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﺮسی ﻣﺠﺪد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و وﻳﺮاﻳﺶ ﻳـﺎ پرینت آن.

ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ فنی- زﻳﺮﺳﺎختی

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮور ﻣﺮﻛﺰی، ﻋﺪم ﻳﻜﭙﺎرچگی ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎتی و ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮداﺧـﺖ الکترونیکی، ﻣﺸــﻜﻼت دﻳﮕــﺮی از ﺟﻤﻠــﻪ ﻛﻴﻔﻴــﺖ و ﺳــﺮﻋﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ و درﺟﻪ ﻧﻔﻮذ ﻛﻢ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ در اﻳﺮان مشاهده گردید که همگی ﻧﺸـﺎن دادند ﻛﻪ  ﻣﺒﺎﺣﺚ فنی و زﻳﺮﺳﺎختی ﺑﺮ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﻮدﻣﻨﺪی و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﭘـﺬﻳﺮش و ثبت اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در اﻳﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ می ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨـی و زﻳﺮﺳـﺎختی را   ﺑـﻪ  ﻋﻨـﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ الکترونیکی در اﻳﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

اﻣﻀﺎء دﻳﺠﻴﺘﺎل (ﺣﺬف ﻧﺸﺪن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری و ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮنی)

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ اﻣﺘﻴﺎز اﻳﺮان در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮنی 2/40 از 10 بوده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴلی ﻣﺄﻳﻮس ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣیرﺳﺪ. ﻋﺪم ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻗﺎﻧﻮنی ﺷﺪن اﻣﻀـﺎی دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی واﻗﻌـی، از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺠـﺎرت الکترونیکی، دوﻟـﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  اظهارنامه الکترونیکی به شمار میرفت. الکترونیکی ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺪون اﺟﺮایی ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ آن، اﻣﺮی ﻣﺤﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣیرسید ﭼﻮن در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ الکترونیکی ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮنی ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، ﻣﺆدی ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ﭘﺮﻳﻨـﺖ و اﻣﻀﺎی دستی آن ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺮﻳﻨﺖ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ اﻣﻮرمالیاتی ﻣﺮاﺟﻌـﻪ می نمود. ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـی رﺳـﺪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻗـﺎﻧﻮنی و اﻣﻀـﺎء دﻳﺠﻴﺘـﺎل، ﭘـﺬﻳﺮش ﺳﻴﺴـﺘﻢ اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣیدﻫﺪ.

دﻟﻴﻞ اصلی اﺳﺘﻔﺎده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی

بر اساس آمارهای بدست آمده در سال 1389، مقدار 47/9 درﺻـﺪ از ﻣﺆدﻳـﺎن مالیاتی دﻟﻴـﻞ اصلی اﺳـﺘﻔﺎده از اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ الکترونیکی را ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ارزﻳﺎبی ﭘﺮوﻧـﺪه مالیاتی ﻋﻨـﻮان ﻛـﺮده اﻧـﺪ و 23/6 درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ، ﺻﺮﻓﻪ جویی در زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ را دﻟﻴـﻞ اصلی اﺳـﺘﻔﺎده از اظهارنامه الکترونیکی ﻋﻨـﻮان ﻛﺮدﻧﺪ و 13/1 درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ راحتی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ.

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ثبت اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی

همچنین، 42/9 درﺻﺪ از ﻣﺆدﻳﺎن مالیاتی ﻛﻪ از اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ الکترونیکی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑـﺮای ﺗﻜﻤﻴﻞ آن، زﻣﺎنی ﻛﻤﺘﺮ از 15 دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺮف ﻛﺮده اﻧﺪ. 27/2 درﺻـﺪ از آﻧﻬـﺎ بین 15 تا 30 دﻗﻴﻘـﻪ زﻣـﺎن ﺻﺮف ﻛﺮده اﻧﺪ. 17/3 درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 30 الی 60 دﻗﻴﻘﻪ زﻣﺎن ﺻﺮف ﻛﺮده اﻧـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ 6.12 درﺻـﺪ از آﻧﻬﺎ زﻣﺎنی ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ الکترونیکی ﺻﺮف ﻛﺮده اﻧﺪ.

جمع بندی و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی

در تحقیقات انجام شده در گذشته، ﺑﺮرسی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ مالیاتی الکترونیکی در اﻳﺮان و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎیی ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ هدف اصلی بوده اﺳﺖ. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ UTAUT ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاملی از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗـﻼش (ﻳـﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده)، اﻧﺘﻈﺎر ﻛﺎرایی (ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪی)، ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎعی و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻮد، عوامل موثر مورد بررسی قرار گرفت. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ ﺑﺮرسی ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ مالیاتی الکترونیکی و ﻓﺮآﻳﻨﺪ آن در اﻳﺮان، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاملی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ الکترونیکی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار  دﻫﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼتی از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻋﺪم ﻳﻜﭙﺎرچگی ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋـﺎتی ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣـﻮر مالیاتی و ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎتی محلی ادارات اﻣﻮر مالیات اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮداﺧﺖ الکترونیکی و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻋـﺪم ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی اﻣﻀﺎء دﻳﺠﻴﺘﺎل در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑـﻪ اداره اﻣـﻮر مالیاتی ﺷـﺪه و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﺎرایی آﻧﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣیداده است، ﻋﻮاملی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺒﺎﺣﺚ فنی-زﻳﺮﺳﺎختی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮنی (اﻣﻀﺎء دﻳﺠﻴﺘﺎل) ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ قبلی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ هایی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻧﻈﺮات ﻣﺆدﻳﺎن مالیاتی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮد. در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﺎی دو ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ و ﻛﺪام ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ اﺛﺒﺎت می ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻛﺎی دو و ﺿﺮﻳﺐ همبستگی ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ رﻳﺴﻚ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ معنی داری ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ الکترونیکی ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺸﺘﻴﺒانی ﻛﻨﻨﺪه، اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻼش، ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎعی، اﻧﺘﻈﺎر ﻛـﺎرایی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ فنی- زﻳﺮﺳﺎختی و ﻣﺴﺎﺋﻞ قانونی (اﻣﻀﺎء دﻳﺠﻴﺘﺎل) ﺑﻪ ﻃﻮر معنی داری ﭘـﺬﻳﺮش اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ الکترونیکی را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣیدﻫﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ انتظار ﺗﻼش ﻳـﺎ ﺳـﻬﻮﻟﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ و ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻓﻨـی زﻳﺮﺳﺎختی و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی ﻛﻨﻨﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی در ﭘﺬﻳﺮش اظهارنامه مالیاتی در اﻳـﺮان ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎلی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻓﻨـی و زﻳﺮﺳـﺎختی و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻیی ﻗﺮار دارﻧﺪ، رﻳﺴﻚ ﻧﺎشی از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮصی، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ روی ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ مالیاتی الکترونیکی اﺳﺖ. بهرحال، با کذشت زمان و بهبود ضریب نفوذ عوامل گفته شده در بالا، کلیه روند ثبت اظهارنامه مالیاتی، هم اکنون به صورت کاملا الکترونیکی انجام می شود و کلیه مودیان مالیاتی در زمان مقرر، مکلف به تکمیل فرم های اظهارنامه مالیاتی سازمان یا بنگاه حقیقی یا حقوقی مربوطه می باشند. چنانچه نیاز به مشاوره یا ثبت اظهارنامه مالیاتی خود دارید، هم اکنون با ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما در اسرع وقت، نسبت به ارائه مشاوره و اجرای خدمات مورد نظر شما اقدام نمایند.

برای تکمیل و ثبت اظهارنامه مالیاتی خود، همین حالا با ما تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است