ایجا دیناری و جسه دیلارد در تحقیقی با عنوان سیاست جمع گرایی، حسابداری و تکنولوژی های آن وجود مخالفین را به عنوان مبنایی نظری برای توسعه اشکال دموکراتیک حسابداری برشمرده و با اشاره به حسابداری مبتنی بر گفتمان، حفظ ویژگی جمع گرایی در جامعه را ناشی از تصمیم گیری های دموکراتیک به ویژه در حوزه مالی تلقی می کند. به بیان وی حسابداری در تحقیقات قبلی به عنوان تکنولوژی تلقی شده است اما به دلیل قرار گرفتن حسابداری در حوزه اقتصاد نئو کلاسیک، مفاهیم عینیت، عقلائی بودن و حداکثر سازی سود در حسابداری نیز وارد شده است. در نهایت نتیجه گیری نموده است که حسابداری تنها بازتاب دهنده واقعیتها نیست، بلکه در ساخت واقعیتها مشارکت دارد و استانداردهای حسابداری مالی دارای ماهیت سیاسی هستند. میخائیل چواستیک در مقاله ای با عنوان جرائم دولتی و تفاسیر غیر عادی از حسابداری به نقش حسابداری در انتقال جرائم سازمان یافته دولتی به کسب و کار و تأمین مالی تروریسم که قابل بها يابی است پرداخته و بیان میدارد حرفه حسابداری در فشار لابی ها در کتمان نقش دولت فدرال مرتکب دروغ گوئی میشود. در این تحقیق به نقش حسابداری در استیلای حقوق بشر و یا ضایع نمودن آن از طریق جنگ و نسل کشی و انتقال جرائم دولتی به محیط کسب و کار تأکید و در نهایت به نقش حسابداری در ساختار دهی به جرائم دولتی به عنوان کالایی قابل بها یابی پرداخته شده است. گوردون بویج در مقاله ای با عنوان حسابداری، اخلاقیات و حیات بشر با رویکردی انتقادی به ارتباط بین حسابداری و اخلاقیات و تأثیر آن بر ادامه حیات بشر پرداخته است. وی رویکردهای اخلاقی موجود در بازارهای کاپیتالیستی و جنبه های مختلف اختلاس ووردکام، درجه شفافیت و وزن مباحث اخلاقیات در حسابداری را مورد بحث و بررسی قرار داده است. حیدر پور و قرنی در تحقیقی به بررسی جایگاه حسابداری در رشد اقتصادی پرداخته و نشان دادند که حسابداری و گزارشگری زیست محیطی می تواند بر شاخص های مالی و عملیاتی شرکت ها تأثیر گذارده و تصمیمات سرمایه گذاران را تغییر دهد. جبارزاده و دیگران در پژوهشی با عنوان رابطه بین عناصر فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی در گزارشگری مالی بیان نموده اند که در سال های اخیر گرایش به تئوری های رفتاری در تحقیقات حسابداری همگی مؤید تعامل حسابداری و محیط بر یکدیگر می باشند و ارزش های حسابداری زیر مجموعه ای از ارزش های اجتماعی است. فرقاندوست و دیگران در پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی ماکیاولیسم میان حسابداران بیان نموده اند که حرفه حسابداری همانند سایر افراد و حرفه های فعال در جامعه، ملزم به رعایت اخلاق عمومی در جامعه و آئین رفتار حرفه ای خود است. به طوری که عدم رعایت رفتار حرفه ای به عنوان مسئولیت های حرفه در مقابل جامعه در نهایت موجب تضعیف حرفه حسابداری خواهد شد. عرب صالحی و دیگران در پژوهشی به رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتها با عملکرد مالی آنها پرداخته و نتیجه گیری نموده اند که عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران با مسئولیت اجتماعی آنها در قبال مشتریان و جامعه رابطه دارد.

 ارزیابی نتایج

نتیجه تحقیق بیان می دارد که آزادی بیان موجب ارتقاء حقوق نسلی در جامعه می شود و به دنبال آن مباحث مربوط به حسابداری نسلها و حسابداری توسعه پایدار پدیدار می شود. مطالعات انجام گرفته توسط ائرباخ و کت لی کف بر اندازه گیری حقوق نسلی تأکید داشته و آن را از اثرات ارتقاء حقوق شهروندی در جامعه دانسته اند. کل تر نیز بیان می کند حسابداری نسلی به سادگی مورد پذیرش سیاستمداران قرار نمی گیرد مگر آنکه خواست عموم جامعه در پی آن باشد. همچنین تینکر بیان می کند که حسابداری، مسئولیت چشم گیری در قبال آلودگی، انحصارطلبی و تقلب در سیستم های اقتصادی در جامعه دارد. مسئولیتی که با آزادی بیان از سوی مخالفان سیستم موجود و چپ گرایان رادیکالیست بیشتر نیز خواهد شد. طبق نتایج، حاکمیت قانون به عنوان متغیر پنهان بیرونی بیشترین بار عاملی را بر ارتقاء قوانین مالی دارد که موجب افشا بیشتر تخلفات مالی می شود و همچنین حاکمیت قانون موجب مشارکت حسابداران در قانون گذاری شده و در نتیجه شکل گیری چارچوب حرفه ای حسابداری و ارتقاء جایگاه حرفه حسابداری در جامعه شده و در نهایت توسعه حرفه حسابداری را به دنبال دارد. رودریکا دراگولسکو ، وجود فرایند قانون گذاری منظم را یکی از عوامل مؤثر بر هماهنگ سازی حسابداری با شرایط بین المللی بیان کرده است.
متو معتقد است که کتمان اطلاعات در جامعه، موجب افشاء ناکافی و ظهور حسابداری ساختگی و در نهایت تحریف اطلاعات مالی خواهد شد. مطابق تحقیق انجام یافته توسط کیت دیکسون و میخائیل گافیکین ، حسابداری به عنوان تکنولوژی اجتماعی بوده که تأمین نیازها و مطالبات عمومی جامعه و وظیفه برقراری عدالت اجتماعی را بر عهده دارد.
نتایج مدل مفروض مشخص می کند، آزادی احزاب می تواند موجب توسعه فضای اجتماعی شده و نهادهای مدنی شکل بهتری به خود بگیرند و به دنبال آن مؤسسات و انجمن های حسابداری تشکیل شوند. این موضوع در تحقیقات راب برایر، راب گری و رودریکا دراگولسکو و بلکوئی اشاره شده است.

توسعه حسابداری نوین

توسعه حسابداری نوین

نتایج تجزیه و تحلیل بارهای عاملی متغیر پنهان آزادی های فردی و شخصی نشان میدهد که آثار آن به ترتیب بر رونق تجارت، خصوصی سازی بیشتر اقتصاد، رونق کسب و کار فردی و برابری فرصتها و حق مالکیت می باشد. با ارتقاء نظام سرمایه داری در جامعه و توسعه نظام اقتصادی در نهایت توسعه حرفه حسابداری در جامعه ایجاد خواهد شد. کیت دیکسون و میخائیل گافیکین بیان می کنند که حسابداری در سایه ارتقاء زندگی و ارتباطات شخصی افراد توسعه می یابد. همچنین ریچارد ماکوه در مقاله ای با عنوان بررسی تاریخی حسابداری، تجارت، خدمات حسابرسی و تأمین مالی بیان می کند بین تجارت و خدمات حسابداری پیوندی عمیق و تاریخی وجود دارد. طوری که این دو به صورت هماهنگ موجب توسعه یکدیگر شده اند. راب برابر نیز بیان می کند با ظهور شرایط جدید در جوامع پیشرفته، سرمایه داری شکل جدیدی به خود گرفته و حسابداری را تحت شعاع قرار داده است. تنوع دیدگاه در جامعه بیشترین بار عاملی را دارد و در جامعه باعث پویایی اجتماعی و کاهش هزینه های سیاسی می گردد. این امر نیز به نوبه خود مسئولیت ها و فشارهای جدیدی بر حرفه حسابداری ایجاب می کند. همان گونه که در کشور ایران، اختلاس های مالی افشاء شده اخیر موجب گردیده است تا در عرصه حرفه حسابداری و خدمات اجرا و مشاوره حسابرسی سخت گیری های بیشتری اعمال گردد. برنان جی آلن بیان می کند که خدمات یک شرکت حسابداری یکی از ساختارهای اجتماعی است که مرزهای آن در بین مردم به درستی مشخص نگردیده، اما با وجود تنوع دیدگاه ها در بین مردم، این مرزها در حال شکل گیری و خواست های عمومی از آن در حال مشخص شدن است.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج آزمون فرضیه یک می توان گفت آزادی بیان در کشور از طریق ارتقاء حقوق مدنی و طرح حقوق زیست محیطی، حقوق نسلها موجب توسعه حسابداری در شاخه های جدید آن مانند حسابداری محیط زیست، حسابداری اجتماعی، حسابداری نسل ها و حسابداری پایدار شده و در نهایت توسعه حسابداری را به دنبال دارد. آزادی بیان همچنین موجب توسعه اطلاع رسانی و ظهور دیدگاه های انتقادی در جامعه و افزایش مطالبات مردمی شده و در نتیجه دسترسی آزاد به اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی و توسعه گزارش گری مالی و حسابداری را به دنبال دارد. مطالعات انجام گرفته توسط ائرباخ وكتلی کف بر اندازه گیری حقوق نسلی تأکید داشته و آن را از اثرات ارتقاء حقوق شهروندی در جامعه دانسته اند. کولتر نیز بیان می کند حسابداری نسلی به سادگی مورد پذیرش سیاستمداران قرار نمی گیرد مگر آنکه خواست عموم جامعه در پی آن باشد.
مثيو معتقد است که کتمان اطلاعات در جامعه، موجب افشاء ناکافی و ظهور حسابداری ساختگی و در نهایت تحریف اطلاعات مالی خواهد شد. گری بیان می کند که تئوری حقوق ذینفعان و تئوری مشروعیت و تئوری قرارداد اجتماعی موجب افشاء مسئولیت های اجتماعی شرکت ها برای تمامی ذینفعان به ویژه جامعه می شود. دیگان بیان می کند هر چقدر احتمال ناسازگاری فعالیتهای شرکت حسابرسی با خواست های جامعه بیشتر باشد، تلاش بیشتری از سوی شرکتها برای افشاء اطلاعات توسط شرکتها نیاز است. لذا هر چقدر آزادی بیان در جامعه ای بیشتر باشد، حقوق شهروندی در جامعه بیشتر رعایت شده و در نتیجه خدمات یک موسسه حسابداری نیز با ظهور مباحثی مانند حسابداری اجتماعی و حسابداری توسعه پایدار، توسعه می یابد. در نهایت اینکه مطابق تحقیق انجام یافته توسط کیت دیکسون و میخائیل گافیکین، خدمات اجرا و مشاوره حسابداری به عنوان تکنولوژی اجتماعی بوده که از طریق خواست و مطالبات عمومی جامعه وظیفه برقراری عدالت اجتماعی را بر عهده دارد و همچنین، آزادی احزاب به عنوان متغیر یک شاخص دموکراسی، موجب توسعه فضای اجتماعی و مشارکت افراد در جامعه شده و افزایش سرمایه های ملی خواهد بود.


برگرفته از: اقدم مزرعه، و نیکومرام، رهنمای رودپشتی، بنی مهد، (1398)، آزادی های مدنی و توسعه حسابداری، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)